خوراک, صنایع غذایی

صنایع غذایی HACCP

HACCP

HACCP= Hazard Analysis and Critical Control Point)

HACCP پروسه در تولید مواد غذائی تاکنون در بسیاری از کشورها اجباری شده و یک رویه مفصل برای بهداشت غذائی است که با ارزیابی و کنترل شیمیائی ، میکروبیولوژیکی و مخاطرات فیزیکی در طول پروسه آماده‌سازی غذا از مواد اولیه تا تولید ، ارسال و توزیع اجرا می‌شود. دماسنج تفا دارای HACCP می باشد.

مزایایHACCP  چیست؟

 • پیاده‌سازی کنترل خطرات و ایمنی غذا در سطح بین‌المللی
 • ایجاد اعتماد در باب کنترل‌ها برای تولیدکنندگان ، سهامداران، و تأمین‌کنندگان
 • همراستا کردنHACCP با  ISO 22000 به‌منظور بهبود سیستم‌های مدیریت ایمنی غذا
 • مدیریت مؤثر خطرات ایمنی غذا در زنجیره تأمین
 • بازنگری و بهبود مداوم سیستم شما برای حفظ کارآمدی آن
 • HACCP در حقیقت ابزاری است برای بازرسی نظارت و کنترل بهداشتی مواد غذایی
 • در HACCP ایمنی غذایی همیشه در اولویت قرار می گیرد و مؤثرترین راه نیز برای ایمنی مصرف مواد غذایی است
 • روش HACCP یکی از مهم ترین روش های نظارت بر کیفیت در صنایع غذایی است. با اجرای صحیح این روش ، فرآورده های غذایی از مرحله خرید مواد اولیه تا تولید و توزیع نهایی و مصرف مستقیم مصرف کنندگان مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرند
 • تحت پوشش قراردادن تمامی جنبه‌های بهداشتی مواد غذائی از مواد اولیه تا محصول نهائی
 • به‌ عنوان مکملی برای دیگر سیستم‌های مدیریت کنترل کیفی مانند ISO 9000
 • رونق و آسانی تجارت بین‌‌المللی چرا که ایمنی مواد غذائی را تضمین می‌کند.
 • اطمینان و تضمین کیفیت مواد غذائی از نظر آلودگی‌های میکروبی ، شیمیائی و فیزیکی
 • مهار آلودگی قبل از تولید مواد غذائی
 • جلوگیری از آلودگی‌های ثانویه مواد غذائی
 • صرفه‌جوئی در مصرف معرف‌ها و وسایل آزمایشگاهی
 • صرفه‌جوئی در وقت و هزینه‌های اضافی

جلوگیری از ضایعات و به هدر رفتن مواد غذائی ناسالم بعد از تولید در HACCP ایمنی غذائی همیشه در اولویت قرار می‌گیرد اما فنون آن انعطاف‌ پذیرند و می‌توانند برای موارد دیگری مانند کیفیت محصول ، روش‌های اجرائی کارها و فرآوردهای غیرغذائی نیز به‌کار گرفته شوند.