تفاوت بین ماکزیمم و مینیموم جیوه ای و الکلی

آیا تفاوت بین ماکزیمم و مینیموم جیوه ای و الکلی را می دانید؟

mercury

 

مزایای دماسنج جیوه ای:
جیوه به آسانی دیده می شود ولی الکل باید رنگی باشد.
جیوه به دیواره لوله نمی چسبد ولی الکل می چسبد.
جیوه تغییرات دما را واضح تر نشان می دهد ولی در مورد الکل این طور نیست.
برای دماهای بالا جیوه مناسب تر است زیرا الکل دارای سرعت تبخیر زیاد است.

مزایای دماسنج الکلی:
دماسنج الکلی برای دماهای پایین مناسب تر است.
میزان انبساط الکل از جیوه بیشتر است، پس می توان برای دما سنج الکلیاز لوله باریک استفاده کرد.
الکل ارزان تر از جیوه است، جیوه سمی بوده و اگر دماسنج جیوه ای بشکند خطرناک است

تعیین رطوبت نسبی هوا با استفاده از دماسنج در کارگاه به صورت عملی:

تعیین رطوبت نسبی هوا با استفاده از دمای مرطوب و خشک هوا
راهنمایی: آب به وسیله دستمال کاغذی مرتباً بالا رفته و دائماً دور مخزن را مرطوب نگه می دارد و آب دستمال شروع به تبخیر میک ند. چون تبخیر
سطحی باعث کاهش دما می شود، دماسنج مربوطه عدد کمتری را نسبت به دماسنج دیگر نشان می دهد. هر قدر بخار آب هوای محیط کم باشد، تبخیر دمای مرطوب دمای خشک مخزن آب

دماسنج
شکل 11 آزمایش تعیین رطوبت نسبی هوا سطحی زیادتر و در نتیجه اختلاف دمای بین دو دماسنج زیادتر است؛و بالعکس هوای مرطوب سبب
می شود که تبخیر آب کمتر انجام پذیرد و تفاوت دما بین دو دماسنج کمتر می شود. پس در مراجعه به دو دماسنج، اختلاف دمای بیشتر
دلیل خشک بودن هوا و اختلاف درجه کمتر دلیل بر مرطوب بودن هوای محیط است.

  • دو دماسنج جیوه ای را مطابق شکل 11 کنار هم به کی پایه چوبی نصب کنید.
  • در زیر کیی از دماسنج ها کی لیوان پر آب قرار داده و کی فتیله یا دستمال کاغذی را در آب درون لیوان قرار دهید و انتهای فتیله را با نخ به مخزن جیوه کیی از دماسنج ها ببندید.
  • یک پنکه جلوی دو دماسنج قرار دهید.
  •  پنکه را روشن کرده و سرعت آن را در مقدار کم قرار دهید.
  • پس از گذشت چند دقیقه )با ثابت شدن دما( دمای هر دو دماسنج را یادداشت نما یید.
  •  دمای دماسنجی که با دستمال خیس پوشیده شده را دمای مرطوب و دیگری را دمای خشک نامگذاری کنید.
  • اختلاف دمای مرطوب و خشک را محاسبه کنید.
  • با استفاده از دمای خشک، اختلاف دمای محاسبه شده و جدول 3، رطوبت نسبی هوا را به دست آورید.

thermometer

در صورت موجود نبودن پنکه، این آزمایش در مسیر جریان هوا مانند آزمایشگاه با درب ها و پنجره های کاملا باز و یا زیر هود روشن با باز بودن شیشه آن، انجام شود.
این آزمایش را بدون استفاده از پنکه انجام دهید و رطوبت نسبی هوا را تعیین نما یید.
راهنمایی: آزمایش را به دو روش انجام داده و نتیجه رطوبت های به دست آمده را با هم مقایسه کنید.