IP

درجه حفاظت بین المللی IP65 ، IP54 و IP66 چیست؟

  • درجه حفاظت بین المللی که در زبان انگلیسی International Protection Rating نام دارد ، به اختصار IP نوشته می شود ، این یک استاندارد بین المللی برای تعیین درجه حفاظتی سیستم های الکترونیکی است.
  • این استاندارد ، اطلاعات بیشتری را درباره سطح حفاظتی یک وسیله نسبت به وسایل مشابه آن می دهد که فقط نشان می دهد ، این سیستم ضد آب است ، دو رقمی بعد از عبارت IP می آیند ، که شماره اول نشان دهنده درجه حفاظت در مقابل نفوذ اجسام جامد است و رقم دوم ، نشان دهنده درجه حفاظت در مقابل ورود مایعات است.

  IP 6 5 =  شماره اول – جامدات

  IP 6 5 = شماره دوم – مایعات

IP

اولین عدد – SOLIDS دومین رقم – LIQUIDS
IP54 محافظت از گرد و غبار محدود حفاظت از اسپری آب از هر جهت ، حفاظت محدود ورودی
IP55 محافظت از گرد و غبار محدود حفاظت از جت های آب کم فشار از هر جهت ، حفاظت از دسترسی محدود
IP56 محافظت از گرد و غبار محدود حفاظت از جت های آب فشار بالا از هر جهت ، حفاظت محدود ورودی
IP57 محافظت از گرد و غبار محدود حفاظت از غوطه وری بین 15 سانتیمتر و 1 متر در عمق ، حفاظت از دسترسی محدود
IP58 محافظت از گرد و غبار محدود حفاظت از مدت طولانی غوطه وری تا فشار مشخص ، حفاظت از ورودی محدود
IP60 محافظت از گرد و غبار کامل از مایعات محافظت نشده است ، حفاظت از دسترسی  محدود
IP61 محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از تراکم، حفاظت از دسترسی  محدود
IP62 محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از اسپری آب کمتر از 15 درجه از عمق ، حفاظت از ورودی محدود اس
IP63 محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از اسپری آب تا  60 درجه عمودی ، حافظت در برابر نفوذ محدود
IP64 محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از اسپری آب از هر جهت ، حفاظت محدود ورودی
IP65 محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از جت های آب کم فشار از هر جهت ، حفاظت از دسترسی محدود
IP66 محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از جت های آب فشار بالا از هر جهت ، حفاظت محدود ورودی
IP67 محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از غوطه وری بین 15 سانتیمتر و 1 متر در عمق ، حفاظت از دسترسی محدود
IP68 محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از مدت طولانی غوطه وری تا فشار مشخص ، حفاظت از ورودی محدود
IP69K محافظت از گرد و غبار کامل حفاظت از تمیز کردن بخار جت ، حفاظت از دسترسی محدود