ترمومتر ها
ترموهیدرومتر تفا
  • ترموهیدرومتر تفا
  • ترمومتر دیجیتال پروب
  • ترمومتر دیجیتال داخل و خارج
  • ترموهیدرومتر دیجیتال با سنسور خارجی
Made_in_Germany
دارنده نشان اصلی

تنها نماینده رسمی تفا آلمان در ایران

مطالب