ترمومتر ها
  • ترمومتر رطوبت سنج دیچیتال
  • ترمومتر با سنسور تیپ کا
  • ترموهیدرومتر دیجیتال سنسور خارجی
دارنده نشان اصلی

تنها نماینده رسمی تفا آلمان در ایران

مطالب